Geodézie

Druhy geometrických plánů

31.08.2010 - MDPGEO

Geometrický plán se vyhotovuje pro: a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky b) rozdělení pozemku c) změnu hranice pozemku d) vyznačení budovy a vodního...

Čtenost článku: 1891


GPS - co je to?

11.05.2010 - MDPGEO

GPS (Global Positioning System) globální polohový systém je družicový navigační systém spravovaný vojenskou armádou v USA, který dokáže určit polohu téměř kdekoliv na zemském povrchu, kdy...

Čtenost článku: 1518


Geodézie - co je to?

10.05.2010 - MDPGEO

geodézieGeodézie je vědní a technický obor zabývající se měřením, výpočty a zobrazením země.

Čtenost článku: 2202


GEOMETRICKÝ PLÁN

09.05.2010 - MDPGEO

geodézie - geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení budovyGeometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí všech listin podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy a přílohou listin, kterými se zřizuje věcné břemeno. Jmenovitě...

Čtenost článku: 3723


Vytyčení prostorové polohy a rozměrů budoucí stavby v terénu

05.05.2010 - MDPGEO

Přesné a geodeticky ověřené vytyčení prostorové polohy, rozměrů a výšky stavebního objektu je potřebné z důvodů, aby se vyloučila jakákoliv pochybnost o zákonné poloze nové stavby...

Čtenost článku: 1734


Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene v KN

04.05.2010 - MDPGEO

geodézie - geometrický plán - věcné břemenoGeometrický plán ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvzený katastrálním úřadem je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene, která slouží k zápisu práva, které...

Čtenost článku: 3462


Mapový podklad pro projekt stavby

03.05.2010 - MDPGEO

Digitální (počítačový) polohopisný a výškopisný mapový podklad pro projekt stavby případně terénní úpravy slouží pro projektanta stavby, aby snadno a v souladu se stavebním zákonem...

Čtenost článku: 1571


Dokumentace polohy podzemních inženýrských sítí

01.05.2010 - MDPGEO

Tuto dokumentaci obvykle potřebuje ten, kdo hodlá stavět v místech, kde se podzemní inženýrské sítě vyskytují a budou sloužit jako zdroj napojení dalších nebo budou překládány na jiná...

Čtenost článku: 5121


Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

01.05.2010 - MDPGEO

Ke kolaudaci dokončené stavby nebo terénní úpravy je potřeba doložit stavebním zákonem předepsanou geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby nebo terénních úprav.