Katastr nemovitostí

Potřebujete zpracovat GEOMETRICKÝ PLÁN, nebo VYTYČIT VLASTNICKOU HRANICI?

katastr nemovitostí - geometrický plán - rozdělení pozemku

Produktem vlastnické geodézie je potvrzený GEOMETRICKÝ PLÁN katastrálním úřadem, který je zpracován dle požadavků zákazníka (to je tak, aby mu sloužil k účelu jaký ON požaduje) a dle vyhlášky 26/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.)

Geometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí všech listin podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Například slouží pro zápis změny do katastrální mapy a tvoří přílohou listin, kterými se zřizuje věcné břemeno. Geometrický plán se vyhotovuje pro:

 

 • Změna hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
 • Rozdělení pozemků
 • Změna hranice pozemku
 • Vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu v katastru nebo jen v souboru geodetických informací
 • Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci pokud se jeho hranice vytyčují v terénu
 • Vyznačení věcného břemene = grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného

Co je katastr nemovitostí?

Katastr je souhrn informací o nemovitostech, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení.

Katastr je zdrojem údajů sloužící k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního fondu, nerostného bohatství, kuturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

V katastru dochází k evidenci:
 • pozemků v podobě parcel
 • budov spojených se zemí pevným základem¨
 • bytů a nebytových prostor
 • rozestavěných budov nebo bytů a nebytových prostor
 • staveb spojených se zemí pevným základem o nichž to stanový zvláštní přepis

VĚCNÉ BŘEMENO

Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje vlastníka pozemku (dále jen povinný) ve prospěch jiného (oprávněný), tak že vlastník je povinnen něco trpět, něco konat, nebo něčeho se zdržet.

Práva odpovídající věcným břemenům, řadíme mezi věcná práva k cizí věci.

Věcné břemeno se zřizuje proto, aby napomohlo k řešení vztahu mezi oprávněným a vlastníky pozemků, umožnilo oprávněnému provádět opravy na zařízení, které se nachází na pozemku povinného.

OPRÁVNĚNÝ

Oprávněný je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy - stavby realizované na cizím pozemku se souhlasem vlastníka pozemku. (Smlouva o smlouvě budoucí, kolaudační rozhodnutí)

Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§2 odst. 2a energetického zákona)

POVINNÝ

Je fyzická osoba, firma, obec, město, kraj, stát, nebo společenství několika osob (vlastníků), kteří jsou vlastníci pozemku (parcely).

Povinný je ten jenž věcné břemeno umožňuje (na jehož pozemku je stavba oprávněného)

Na pozemku povinného je postavena a zkolaudována stavba, obecně zařízení distribuční soustavy, které je předmětem zřízení věcného břemene.

Jde většinou o následující zařízení:

 • umístění nového kabelového vedení NN (kabel, rozpojovací či přípojková skříň)
 • umístění nového nadzemního vedení (sloup na pozemku)

Věcné břemeno se zřizuje ze zákona a hlavně proto, aby oprávněný měl přístup k zařízení na cizím pozemku a mohl toto zařízení řádně udržovat (například opravy).

MANDATÁŘ

Je osoba, která na základě smluvního vztahu s oprávněným zajišťuje pro oprávněného činnosti související s vyřízením a zápisem Věcných břemen (podepsání smluv pro zřízení věcného břemene a provedení vkladu práva na katastrální úřad).