Pasport komunikací

Pasport komunikací a pasport dopravního značení - k čemu slouží?

Základem správného hospodaření s majetkem je úplná a přehledná evidence, ze které je patrná lokalizace předmětů tvořících majetkový soubor i vyjádření finanční hodnoty tohoto souboru. Pasport komunikací a dopravního značení tvoří prvky uspořádané do jednoho celku, doplňující nebo upřesňující dané prostředí. Pro účelnou a hospodárnou péči o tento soubor je nezbytně nutné, aby subjekt pověřený jeho správou a údržbou měl o něm jednotný, centralizovaný a aktualizovaný přehled. Pasport taktéž může být použít jako právní podklad při řešení dopravní nehody. V pasportu může být podchycena i skutečná situace na ostatních komunikacích, které nejsou v majetku obce, města, ale jsou pro řešení vzájemných souvislostí potřebné. Pasport komunikací umožňuje komplexní účelové řešení problematiky silniční správy nad místními komunikacemi ve smyslu zákona o pozemních komunikacích a prováděcích předpisů (zák. č. 13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/1997 Sb.).

Pasport komunikací a pasport dopravního značení - co je obsahem?

pasport komunikací

Pasport komunikací a dopravního značení eviduje předměty komunikací: vozovky, chodníky, obrubníky, parkoviště, vpusti, dopravní značení, přechody, apod. Základem je seznam předmětů pasportu, tedy úseků komunikací. Úseky komunikací jsou tvořeny drátovým modelem. Ten je možné vytvořit nad jakýmkoliv vhodným grafickým podkladem, ať se již jedná o vektorovou katastrální či technickou mapu, nebo rastrovou mapu či ortofotomapu. Je-li Pasport komunikací vytvořen nad technickou mapou, je možné vytvořit plochy skutečného záboru komunikací. Porovnámím ploch komunikací se zobrazenou digitální katastrální mapou lze získat důležité informace o parcelách dotčených komunikacemi. Pasport obsahuje informace o geometrii součásti (délka, šířka, plocha) a stavu součásti (typ, stav povrchu, apod.). Pasport dopravního značení obsahuje jednotlivé úchyty, na kterých jsou upevněny dopravní značky, seznam dopravních značek na příslušném úchytu. Značky jsou zobrazovány tak, jak je určeno vyhláškou. Detailní obsah směrových tabulí, resp. dodatkových tabulek je zobrazen v připojené fotodokumentaci.

Pasport komunikací a pasport dopravního značení - komu je určen?

Pasport komunikací a dopravního značení je určen Městským a obecním úřadům a Technickým službám měst. Ty mají za povinnost především:

  • zajištění efektivního provozu a údržby
  • zajištění oprav, rekonstrukcí a výstavby
  • plánování systematické obnovy