Projekt vzdělávání

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Tvorba systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců

společnosti MDP GEO, s.r.o.

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00608

Období realizace projektu: 1.4.2010 – 31.3.2012

Celková výše finanční podpory: 1 614 181,00 Kč

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Tvorba systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců společnosti MDP GEO,s.r.o."

Hlavní cíle projektu

 • zvýšení adaptability zaměstnanců na všech pracovních pozicích firmy
 • zvýšení úrovně komunikačních dovedností vedoucích pracovníků, a s tím souvisejících schopností řídit pracovní skupinu
 • rozšířit úroveň znalostí v oblasti platné legislativy, a to jak v oblasti české legislativy, tak v oblasti legislativy EU
 • prohloubit jazykové znalosti všech pracovníků, tyto jazykové znalosti rozšířit o znalosti odborné terminologie
 • doplnit odborné vzdělání pracovníků s cílem rozšířit jejich kvalifikaci
 • vzdělávat pracovníky v oblasti nových SW systémů, naučit je využívat moderní SW produkty s cílem rozšířit znalost zaměstnanců v oblasti IT a zvýšit efektivitu jejich práce

Klíčové aktivity

1. Odborné vzdělávání

Připravený soubor odborného vzdělávání má obecný charakter a obsahově navazuje na školení uskutečněná v minulosti.

Celkem bude proškoleno 28 absolventů kurzů, kteří získají certifikát, nebo osvědčení. Předpokládané náklady na tato školení byly vyčísleny na 293 000,- Kč.

2. Jazykové kurzy

Do jazykových kurzů budou zapojeny všechny cílové skupiny zaměstnanců, ať už se bude jednat o konverzační kurz, kde bude výuka probíhat po celý rok nebo o kurzy odborné terminologie, které jsou semestrální.

Pro toto jazykově vzdělávání je plánováno 18 absolventů ve 3 konverzačních jazykových kurzech s různým obsahovým zaměřením. Celkové náklady vynaložené na jazykové kurzy jsou 271 500,- Kč.

3. Vzdělávání v oblasti počítačových dovedností

Obsahová náplň jednotlivých kurzů je volena jednak podle zájmu konkrétních pracovníků o danou oblast a dále podle nároků na zvyšování kvalifikace v této oblasti vzhledem k technickému pokroku. Toto školení je určeno především pro pracovníky produkce, a zejména pro pracovníky na postu programátorů. Veškeré plánované kurzy jsou zaměřeny na zvýšení kvalifikace jednotlivých pracovníků při zachování charakteru obecného vzdělávání a absolvováním těchto kurzů narůstají možnosti uplatnění zaměstnanců na pracovním trhu.

V tomto projektu je počítáno se 42 absolventy v deseti různě obsahově zaměřených kurzech včetně jednoho kurzu pro pracovníka z cílové skupiny 50+. Rozpočtované náklady na tuto aktivitu jsou 208 000,- Kč.

4. Vzdělávání v oblasti manažerských a komunikačních dovedností

Školení v oblasti obchodních dovedností je plánovano pro cílové skupiny managementu a především pro marketinkové pracovníky a pracovníky obchodu. Školení bude zahrnovat jak trénink obchodních dovedností, tak nástroje marketingového mixu a zahrnut bude i kurz s náplní public relations.

Celkem se jedná o 15 typů kurzů, kdy je bude v jejich různých kombinacích absolvovat 38 pracovníků. Veškeré kurzy jsou s charakterem obecného vzdělávání a získané znalosti a dovednosti budou uplatnitelné ve všech oborech podnikání.Celkové náklady na tuto aktivitu byly vyčísleny na 227 500,- Kč.

V rámci předkládaných aktivit jsou připraveny i dva semináře pro pracovníky do 25 let, jejichž účelem je zvýšit jejich schopnost zapojit se po nástupu do praxe efektivně a plnohodnotně do činnosti firmy a umožnit jim porozumět základním zásadám řízení firmy.

Průběh realizace projektu

V období od 2. čtvrtletí roku 2010 do konce roku 2011 bylo realizováno:

 • Jazykové kurzy, jejichž výuka v rámci projektu byla ukončena ke konci 3. čtvrtletí 2011. Ve třech typech kursů - Jazykový konverzační kurz, Technická terminologie cizojazyčná a Jazykový konverzační kurs pro administrativu úspěšně absolovovalo všech 18 zaměstnanců firmy
 • časový průběh kurzů manažerských a komunikačních dovedností je v relaci s předpokládaným celkovým počtem absolventů - 38 vedoucích pracovníků a zaměstnanců firmy
 • kursy odborného vzdělávání absolovovala rovněž již většina zaměstnanců firmy
 • všech 6 zaměstnaců firmy získalo licenci podnikového instruktora a začali v interních kursech proškolovat své kolegy, všechny interní kursy proběhly do konce roku 2011 
 • rovněž úspěšně se vyvíjí vzdělávání v oblasti počítačových dovedností, kdy již své plánované kursy absolvovalo více jak tři čvrtiny zaměstnanců a je reálný předpoklad, že celkového počtu 42 absolventů, bude dosaženo